Regulamin


Regulamin strony:

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Korzystając z serwisu www.bajkowisko.pl użytkownik akceptuje zapisy zawarte w dokumencie Regulamin. Jeśli użytkownik nie akceptuje tych zapisów, proszony jest o opuszczenie strony i nie korzystanie z jego zawartości. Właścicielem strony www.bajkowisko.pl jest firma Bajkowisko Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wielowiejska 14, 04-884 w Warszawie.

§1. ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY

Użytkownik ma prawo do nieograniczonej ilości odtworzeń w okresie obowiązywania abonamentu w zakresie użytku prywatnego, czyli z wyłączeniem:

 1. prawa do utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy:
  1. na wszelkich nośnikach obrazu, dźwięku, obrazu i dźwięku dostępnych, w tym na papierze bez względu na jego rodzaj, kliszach, taśmach, na nośnikach magnetycznych (dyskietkach itd.) i optycznych (płyty DVD, CD itp.), kartach przenośnej pamięci, na innych nośnikach umożliwiających eksploatację i montaż przy wykorzystaniu komputera, w urządzeniach mobilnych, poprzez wprowadzanie do pamięci ROM lub innego rodzaju pamięci trwałej komputera i do pamięci nietrwałej RAM oraz do serwerów sieci komputerowych i telekomunikacyjnych;
  2. przy wykorzystaniu wszelkich technik dostępnych, w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej i zapisu magnetycznego oraz technik stosowanych do przepisania dokonanych utrwaleń na inną technikę/ system/ rodzaj zapisu dla celów emisyjnych lub wymiany nośników;
 2. prawa do wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu, treści wytworzonych przez Bajkowisko Sp. z o.o   bez względu na formę i technikę ich utrwalenia oraz zwielokrotnienia, a także – na zastosowany nośnik materialny;
 3. prawa do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtwarzania;
 4. prawa wielokrotnego nadawania i reemitowania elektronicznie, analogowo, cyfrowo, satelitarnie w sposób bezprzewodowy (naziemny lub satelitarny) lub przewodowy; w tym w ramach sieci kablowych, tzw. platform cyfrowych; dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji (TV on demand; pay per view; w zamkniętych sieciach itp.); w tym również prawo na nadawanie na zasadzie wyłączności;
 5. prawa do odpłatnego i nieodpłatnego rozpowszechniania sygnału HDTV (wysokiej rozdzielczości) w obiektach zamkniętych;
 6. prawa do pakietowej transmisji danych za pośrednictwem sieci teleinformatycznych i telefonicznych; w sieci kablowej albo bezprzewodowej; poprzez urządzenia mobilne; za pomocą protokołu IP, w technologii videostreaming;
 7. prawa do odpłatnego i nieodpłatnego udostępniania po uprzednim wprowadzeniu do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, sieci LAN, systemów komunikacji bezprzewodowej (bluetooth), bezprzewodowych sieci radiowych (WIFI itp.) sieci i urządzeń telekomunikacyjnych telefonii 2G (GSM) i 3G (UMTS) oraz na portalach i stronach internetowych dla powszechnego odbioru użytkowników tych sieci w wybranym przez nich miejscu i czasie;
 8. autorskiego prawa zależnego, tj.: prawa do wykonywania opracowań oraz wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego (korzystanie i rozporządzanie opracowaniami) w zakresie terytorialnym i czasowym oraz na polach eksploatacji określonych powyżej; opracowania obejmują w szczególności: tłumaczenie, modyfikację i adaptację treści strony, w tym wykorzystanie w całości lub w części do wytworzenia innych utworów.

Zbieranie danych.
W czasie korzystania z serwisu www.bajkowisko.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza rejestracji lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Gromadzone przez nas dane osobowe i teleadresowe, użytkownik podaje dobrowolnie.
Automatycznie zbierane są informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP, typ systemu operacyjnego), wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.
Pliki ‘cookies’ .
Serwis www.bajkowisko.pl wykorzystuje pliki ‘cookies’, małe pliki tekstowe, które służą identyfikacji przeglądarki podczas wizyty na stronie. Nie służą one identyfikacji użytkownika; za ich pomocą nie są przetwarzane ani przechowywane żadne dane osobowe.
Istnieje możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików „cookies” na twardym dysku komputera użytkownika, może być to jednak oznaczać brak możliwości korzystania z niektórych funkcji portalu.
Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom.
Serwis www.bajkowisko.pl nie udostępnia, ani nie sprzedaje danych osobowych i adresowych użytkowników podmiotom trzecim. W przypadkach szczególnych (np. wygrana w konkursie) serwis zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych osobowych koniecznych przy realizacji dostarczenia nagrody.

Prawo do poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku
W przypadku, gdyby użytkownik chce usunąć swoje dane z naszej bazy, może to zrobić korzystając z opcji ‘usuń profil” lub należy skontaktować się z administratorami serwisu za pomocą emaila: pomoc@bajkowisko.pl

W jakim celu zbieramy dane i jak je wykorzystujemy?
Dane podawane w formularzu rejestracji użytkownika wykorzystywane są do prowadzenia korespondencji bądź w trakcie działań związanych z funkcjonowaniem serwisu.
Serwis www.bajkowisko.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości do osób, które dobrowolnie podały swoje dane i zaakceptowały zapisy zawarte w Regulaminie. Jako „niezapowiedziane wiadomości” rozumiemy: informacje związane bezpośrednio z funkcjonowaniem serwisu; informacje niekomercyjne oraz listy komercyjne, których dystrybucję opłacił klient Bajkowisko Sp. z o.o. (z zaznaczeniem, że klienci zlecający mailing nie mają wglądu w żadne dane dotyczące użytkowników serwisu www.bajkowisko.pl, a serwis zobowiązuje się do filtrowania informacji komercyjnych pod względem dopasowania do potrzeb użytkowników; ograniczania objętości wysyłanych listów elektronicznych; wysyłania treści komercyjnych sporadycznie).
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników portalu, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości stron internetowych.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane użytkownika mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
W przypadku naruszenia zasad korzystania z portalu lub naruszenia prawa, administracja serwisu www.bajkowisko.pl może udostępnić dane użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości.
Wszelkie treści zawarte w portalu.
Wszelakie kopiowanie tekstów, zdjęć i grafik jak i wszelkich innych materiałów – zabronione bez zgody redakcji serwisu www.bajkowisko.pl

Zmiany Regulaminu
Serwis www.bajkowisko.pl zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego Regulaminu poprzez opublikowanie nowego we właściwym miejscu, bez powiadomienia o tym użytkowników. Użytkowników obowiązuje Regulamin znajdująca się w danej chwili na stronie www.bajkowisko.pl

Kontakt
Firma zbierająca dane: Bajkowisko Sp. z o. o. , ul. Wielowiejska 14, 04-884 Warszawa.
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt za pomocą adresu e-mail: biuro@bajkowisko.pl

Regulamin konkursu:

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany w ramach projektu “Bajkowisko” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest Bajkowisko Sp. z o.o., ul. Wielowiejska 14, 04-884 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.

§2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
2. Zgłoszenia konkursowe użytkownik wysyłać powinien na adres email: konkurs@bajkowisko.pl

2. Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie poniższych warunków:
a) osoba biorąca udział w konkursie musi spełniać warunki podane w §2 pkt. 1.
b) osoba biorąca udział w konkursie musi spełnić wszystkie warunki podane w opisie aktualnego konkursu na stronie www.bajkowisko.p bądź https://www.facebook.com/bajkowiskoPL

§3. NAGRODY
1. Nagrody w konkursach będą podawane w opisie każdego kolejnego konkursu na stronie www.bajkowisko.p lub https://www.facebook.com/bajkowiskoPL
2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji oraz przebiegu konkursu Organizator powoła wewnętrzną komisję konkursową, która w drodze głosowania wyłoni zwycięzcę konkursu.
3. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 7 dni kalendarzowych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail, e-mail podany w serwisie Facebook lub poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.bajkowisko.p lub https://www.facebook.com/bajkowiskoPL

Regulamin sklepu:

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§1. WSTĘP
1. Sklep internetowy Bajkowisko, działający pod adresem: www.bajkowisko.pl prowadzony jest przez:
Bajkowisko Sp. z o.o.
u. Wielowiejska 14, 04-884 Warszawa
NIP: 113-288-44-79
KRS 539881
REGON: 360678938
Numer Konta:
tel: +48 505191949
email: biuro@bajkowisko.pl
2. Sklep internetowy www.bajkowisko.p, zwany dalej sklepem, prowadzi sprzedaż towarów (abonamentów) zamieszczonych na witrynie www za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składane w sklepie realizuje firma Bajkowisko Sp. z o.o.
3. Wszystkie ceny podane w sklepie są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
6. Sklep sprzedaje produkty również poza granice kraju.

§2. ZAMÓWIENIE
1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.
2. Zamówienia składane są przez stronę www.bajkowisko.pl
3. Bajkowisko  zastrzega sobie prawo do:
a) anulowania zamówień jeżeli formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony;
b) odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości;
c) odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.

§3. PŁATNOŚĆ
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) Przelewem bankowym (w tym celu proszę kontaktować się z biurem, za pośrednictwem maila biuro@bajkowisko.pl lub pod numerem telefonu +48 505191949)
b) Kartą płatniczą VISA lub MASTERCARD za pośrednictwem systemu płatniczego PayU

§4. ZWROTY/ REKLAMACJA
1. Bajkowisko nie uznaje zwrotów zakupionych abonamentów.
2. W przypadku reklamacji proszę kontaktować się z biurem za pośrednictwem mailabiuro@bajkowisko.pl lub pod numerem telefonu +48 505191949, rozpatrywane będą one w ciągu 14 dni kalendarzowych.

§5. USTALENIA KOŃCOWE
1. Wysyłając dane osobowe, Nabywca dobrowolnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówień oraz celach marketingowych przez firmę Bajkowisko Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883) . Dane przetwarzane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, określonych w ustawie. Osoby zainteresowane mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i aktualizacji oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Bajkowisko Sp. z o.o., właścicielem sklepu www.bajkowisko.pl.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd w Warszawie.
5. Nabywca dokonując zamówienia potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje warunki w nim zawarte.

 • ŹRÓDŁO WIĘKSZOŚCI TEKSTÓW
  POLONA.pl